Jesteś tutaj

Jak działamy?

Wczesne wspomaganie rozwoju przeznaczone jest dla dzieci:

 • z uszkodzeniem OUN,
 • o nieprawidłowym rozwoju na tle wad genetycznych,
 • o globalnie opóźnionym rozwoju psychomotorycznym,
 • z dysharmonią rozwojową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim,
 • z opóźnieniem rozwoju mowy i języka,
 • z autyzmem,
 • z wielorakimi niepełnosprawnościami takimi jak: słuchu, wzroku i ruchu.

 

Do zadań wczesnego wspomagania rozwoju należy:

 • Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań oraz wsparcia rodziny dziecka
 • Wspomaganie rozwoju dziecka , zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym oraz usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie sfery poznawczej; małej i dużej motoryki, komunikacji, mowy i języka, zabawy oraz czynności samoobsługowych.
 • Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapeutycznego z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizowania programu oraz ocena postępów.
 • Nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.
 • Konsultowanie w zespole postępów w rozwoju oraz ustalenie dalszego postępowania terapeutycznego.
 • Udzielania wsparcia rodzinie, wychowującej dziecko niepełnosprawne. Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania. Udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem.
 • Udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.


W ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizujemy:

 • Terapię pedagogiczną

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka. Podczas terapii wykorzystuje się szereg metod i ćwiczeń rozwijających uwagę, pamięć, myślenie, percepcję wzrokową, słuchową oraz sprawność manualną i grafomotoryczną.

 • Terapię psychologiczną

Celem terapii psychologicznej jest poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśników, budowanie systemu wartości. Pomoc adresowana jest także do rodziców i dotyczy ona zrozumienia i pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka, instruktażu, poradnictwa i informacji.

 • Terapię logopedyczną

Terapia logopedyczna prowadzona jest w celu usprawnienia aparatu artykulacyjnego oddechowego i fonacyjnego polega na wywoływaniu prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek, ćwiczeniach na materiale słowno-obrazkowym oraz ćwiczeniach kompetencji komunikacyjnej u dzieci.

 • Terapię Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej polega na zabawie ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów. Jest to szeroka gama aktywności, ćwiczeń i zabaw proponowanych dziecku, która ma wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne, aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego.

 • Rehabilitację ruchową

Rehabilitacja polega na nabywaniu i przywracaniu umiejętności ruchowych - czyli reedukacji nerwowo-mięśniowej, dostarczaniu prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych oraz stymulacji psychoruchowej adekwatnej do poziomu rozwoju ruchowego dziecka. Kinezyterapia umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, dzięki czemu dziecko może osiągnąć większą samodzielność.

 • Terapię Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback opiera się na bioregulacyjnych możliwościach mózgu z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Trening polega na harmonizowaniu czynności fal mózgowych. Służy to usprawnieniu działania mózgu: aktywacji procesów myślowych, polepszeniu możliwości koncentracji przy równoczesnej relaksacji i eliminowaniu napięcia psychicznego.

 • Terapię metodą Tomatisa

to program stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze dzięki specyficznemu sposobowi przetwarzania muzyki i głosu.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal